Digital Humanities Clinic (dag 1)

Vandaag was de eerste van vijf Digital Humanities Clinics. Doel van deze reeks is medewerkers van bibliotheken en verwante instellingen kennis te laten maken met Digital Humanities.

In het programma brengen we met hulp van de onderzoekers zelf het kennisniveau van de deelnemers omhoog. Door samen te leren hoe de onderzoekers gebruik maken van digitale collecties wordt de bibliotheek de gesprekspartner voor onderzoekers die nog niet zo digitaal vaardig zijn, maar dit wel willen. Met dit traject word je geen programmeur of datacruncher, maar het geeft je wel voldoende kennis om te adviseren en begeleiden bij nieuw DH-onderzoek.

Het ochtendprogramma bestaat steeds uit lezingen, het middagprogramma uit een workshop.

Digitalisering

Marco de Niet, directeur van DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur mocht aftrappen met een lezing over digitalisering. Zijn presentatie ging vooral in op de meer beleidsmatige kanten van digitalisering, niet de praktische aspecten. Digitaliseren is meer dan scannen alleen, het gaat om de informatie, de context, de ontsluiting.
Hij noemde “trots op het eigen vak” als grote vijand bij digitaliseringsprojecten. Bibliotheken, archieven, musea etc. digitaliseren teveel vanuit hun eigen expertise, het is goed om over de grenzen van je sector te kijken en samen te werken. Een historische atlas zal door een bibliotheek bijvoorbeeld heel anders gedigitaliseerd worden dan door een museum.

Zijn presentatie bevatte ook wat ontluisterende cijfers (binnenkort op de website van DEN).

 • 74% van de collecties van erfgoedinstellingen is niet online beschreven
 • 45% van de gedigitaliseerde collecties is niet online beschikbaar (gedigitaliseerd voor eigen gebruik, vanwege auteursrecht alleen binnen de instelling beschikbaar)
 • 51% van de metadata is niet beschikbaar in het publieke domein

Een laatste interessante waarneming vond ik de gebruiker centraal?, met vraagteken dus. Er is een fundamenteel verschil tussen commerciële instellingen die volledig de gebruikers volgen (wat wil de klant, daar maken we een product bij) en erfgoedinstellingen die een verantwoordelijkheid hebben voor hun materialen (we hebben een object, hoe betrekken we het publiek daarbij?).

Databases

Marnix van Berchum, buitenpromovendus muziekwetenschap aan de UU, gaf met schwung een presentatie over databases en probeerde en passant onze kennis over oude muziek wat op te vijzelen. Ik ken nu het verschil tussen een document database, relationele database en graph database, maar ga niet proberen dat hier te reproduceren.  Welk type database je ook kiest als onderzoeker, het gaat er vooral om dat de informatie goed gestructureerd en gedocumenteerd is. Dat maakt de informatie in een database duurzaam en herbruikbaar. Marnix illustreerde vervolgens de relationele database aan de hand van zijn werk voor het project Computerized Mensural Music Editing (CMME).

SQL

Dit sloot goed aan bij het middagprogramma. Janneke van der Zwaan (eScience Engineer bij het Netherlands eScience Center) gaf ons een introductie in het gebruik van SQL, een taal waarmee je relationele databases kunt bevragen en aanpassen. Dankzij Janneke (en charmante assistent Ben) snap ik wat hier staat, sterker nog ik heb het zelf geschreven:

SELECT issns, month, AVG(citation_count), COUNT(*)
FROM articles
GROUP BY month, issns
ORDER BY issns

Maar, om te relativeren, dit is zo ongeveer het equivalent van het bestellen van een stokbrood op vakantie in Frankrijk. We hebben bijvoorbeeld maar één tabel bevraagd en niet gegevens uit verschillende tabellen gecombineerd. En dat is nu juist de essentie van een relationele database.

Volgende keer: lezingen over computationeel denken en over tool- en datakritiek. In de middag een workshop Python in drie uur.

Advertenties
Geplaatst in digital humanities, I&M2.0 | Een reactie plaatsen

The UK Scholarly Communications Licence

In het Verenigd Koninkrijk (en daarbuiten) doet de UK Scholarly Communications Licence veel stof opwaaien. Het plan is gebaseerd op het Open Access Policy model van Harvard (https://osc.hul.harvard.edu/modelpolicy/), maar aangepast aan de situatie in het Verenigd Koninkrijk.

Het plan

Het gaat om een plan waarin onderzoekers via een overeenkomst hun instelling het recht geven de wetenschappelijke artikelen te verspreiden:

“authors grant the organisation a non-exclusive licence to make the manuscript of a scholarly article publicly available under a Creative Commons licence that allows non-commercial re-use (CC BY NC). This arrangement pre-dates any contract authors might sign with a publisher, which allows the host organisation to license the rights back to the author after they signed the copyright transfer agreement. This process ensures that academics can retain rights and do not have to negotiate with the publisher. To be legally binding, publishers must be notified – but this is something research institutions working with sector bodies will undertake jointly, so that authors have no additional work.”
(bron: https://doi.org/10.5281/zenodo.375830)

Omdat deze overeenkomst vooraf gaat aan afspraken die auteurs met de uitgevers/tijdschriften maken, kan de instelling op het moment van publiceren het artikel openbaar maken in een repository en is daarbij niet gebonden aan de embargo periode van het betreffende tijdschrift. Dit maakt dat altijd aan de voorwaarden van onderzoekfinanciers kan worden voldaan.

Auteurs kunnen wel per artikel een “waiver” aanvragen, net als bij de Harvard policy, maar dit is beperkt tot een periode van twee jaar na publicatie (of korter, dit is niet duidelijk).

Veel is nog onduidelijk over dit initiatief. Wat is de precieze inhoud van de licentie, welke instellingen gaan deze implementeren, hoe en wanneer? De bijbehorende website (http://ukscl.ac.uk/) is nog steeds onder constructie. De discussies over het plan zijn deels gebaseerd op aannames en interpretaties van wat er in de licentie zou kunnen staan.

De reacties

Er zijn een aantal reacties verschenen op de UK Scholarly Communications License.

De Publishers Association is “deeply concerned”. Zij stelt in haar reactie onder andere dat het voortbestaan van de tijdschriften in gevaar komt bij een korte embargo periode of OA beschikbaarheid van een artikel direct na publicatie. Daarom zijn uitgevers wel gedwongen om van onderzoekers te eisen dat zij een “waiver” aanvragen. En dat zal voor die onderzoekers weer een enorme werklast betekenen. Daarnaast signaleert ze dat dit plan in strijd is met het bestaande beleid in het Verenigd Koninkrijk waar juist Gold OA wordt gepropageerd, in plaats van Green OA.

Op The Scholarly Kitchen hebben twee historici een reactie geschreven op de UK Scholarly Communications License, vanuit de overtuiging dat “One of the most important lessons of the debates and policy shifts around Open Access (OA) has been the hard-won recognition that no one size fits all”. De auteurs van dit stuk delen de zorgen van de Publisher Association (waarnaar ze ook expliciet verwijzen). Ze voegen daar het gebruik van bronmateriaal in geesteswetenschappelijke publicaties (handschriften, kunstwerken e.d.) aan toe, wat maakt dat je niet zomaar je instelling het recht kan geven het artikel te verspreiden. Ook maken zij vanuit de Geesteswetenschappen bezwaar tegen de keuze voor CC-BY-NC in plaats van CC-BY-NC-ND.

“Because the formulation of text in argument is the primary research output, derivative use is not as applicable or desirable as it might be for other fields. That is, we produce essays with interpretive arguments, not data or experimental findings.”

In de reacties onderaan het stuk komt met name de mogelijkheid van ongeautoriseerde vertalingen naar voren als ongewenst effect. Gelukkig is er ook aandacht voor text mining en in hoeverre een CC-BY-NC-ND licentie text mining (on)mogelijk maakt.

De Nederlandse ambitie?

De Nederlandse ambitie opgeschreven in het Nationaal Plan Open Science is 100% Open Access in 2020 voor alle wetenschappelijke publicaties en direct bij publicatie. 100% en direct bij publicatie, de Nederlandse ambitie staat (in ieder geval op papier) geen uitzonderingen toe. Ook verwijst het nationale plan expliciet naar (delen van) boeken, waar de Harvard OA policy en de UK Scholarly Communications Licence alleen op artikelen van toepassing zijn.

Een NL Scholarly Communications Licence zou dus nog ingrijpender moeten zijn dan de licentie voor het Verenigd Koninkrijk om aan de Nederlandse ambities te voldoen. Of er concrete plannen zijn in Nederland weet ik niet, maar het nationale plan lijkt die mogelijkheid wel open te laten: “Er is ook aandacht nodig voor het eigenaarschap van publicaties uit onderzoek, om zonder kosten hergebruik te bevorderen.”

De vraag is ook hoe een NL Scholarly Communications License binnen de Nederlandse wetgeving zou werken. Gaat zo’n afspraak tussen onderzoeker en instelling in Nederland ook vooraf aan het contract met de uitgever?

Het amendement van Taverne op de auteurswet is in ieder geval onvoldoende om de ambitie van 100% open access te halen. Daarin is immers sprake van beschikbaar stellen “na verloop van een redelijke termijn” en dus niet direct. Er is sprake van “een kort werk”, waarmee boeken buiten de boot vallen. En het is onduidelijk (in ieder geval voor mij) of deze Nederlandse wet wel van toepassing is op contracten met buitenlandse uitgevers.

Tenslotte, een ambitie is geen eis. Hoe zet je een Scholarly Communications License eigenlijk in? Is het een norm die je stelt, waar onderzoekers bewust en beredeneerd van kunnen afwijken door middel van waivers? Dit lijkt op de oorspronkelijke aanpak van Harvard en is in lijn met de aanbevelingen van het Harvard Open Access Project. Of is het een harde eis die je stelt, waar academische vrijheid en de mogelijkheid om te publiceren waar je wilt ondergeschikt aan is? Dit is de kant die de UK Scholarly Communications License op lijkt te gaan, in ieder geval als je de critici mag geloven.

Geplaatst in auteursrecht, I&M2.0, Open Access | 5 reacties

Agile PM vs. Prince2: let the battle begin!

Vorige week heb ik mijn certificering voor agile projectmanagement (https://www.agilebusiness.org/agilepm) gehaald. Dat leek me een goed moment om wat gedachten op een rijtje te zetten over wat agile projectmanagement eigenlijk is, hoe het verschilt van Prince2, en wat de UB er mee zou kunnen doen.

Agile PM is het een projectmanagementmethode gestoeld op het DSDM-framework (Dynamic Systems Development Method). Het is dus net als Prince2 een kader waarbinnen je projecten kunt aansturen. En alhoewel het voortbouwt op de “agile” filosofie (http://agilemanifesto.org/), is het goed je te realiseren dat die uitgangspunten geschreven zijn met softwareontwikkeling in het achterhoofd (en niet per se projectmanagement). Het is ook belangrijk om je te bedenken dat veel agile methoden (denk aan Scrum, Kanban, XP) zich afspelen op teamniveau en dat je ze dus niet kunt gebruiken om complexe projecten aan te sturen (denk aan een politiek-bestuurlijke omgeving), maar dat je ze wel binnen een project kunt gebruiken, bijvoorbeeld om een (deel)product te maken.

De verschillen tussen Prince2 en Agile PM lijken op formeel niveau niet zo groot; als je baalt van de productenlijst van Prince2 dan wordt je niet heel veel gelukkiger van Agile PM (ik telde nog steeds 14 items). Prince2 kent 8 rollen in een project, Agile PM kent er 11. Naarmate ik verder vorderde in de cursus vond ik dat “agile” in “agile PM” zelfs een beetje misleidend, want er wordt zowel uitgegaan van de sterke kanten van meer “traditioneel” projectmanagement (waar de nadruk veelal op controle en kwaliteit ligt) als de sterke kanten van “agile” (waar de nadruk sterker op communicatie, klantbetrokkenheid en transparantie ligt). “Agile” bekt gewoon lekker. Toch zijn er wel degelijk verschillen.

Voor mij springen er een paar dingen uit. Ten eerste het omgaan met veranderingen. Agile PM neemt al als uitgangspunt dat het niet mogelijk is precies te weten wat de klant wil, en werkt daarom met het “just enough design up front” principe. De details komen later wel. Alhoewel je bij Prince2 ook gebruikt kunt maken van fasering, past de methode voor mijn gevoel toch beter bij projecten die meer lineair verlopen, in plaats van cyclisch. (In projectmanagementtermen heb je het dan over sequentieel –beter bekend als waterval- versus interatief & incrementeel.) Waar Prince2 een heel mechanisme voor afwijking van de vooraf gestelde norm kent (changes en exceptions) inclusief rapportages en escalatiemechanismen, geeft Agile PM meer beslissingsbevoegdheid (empowerment) lager in de hiërarchie, waardoor het team meer dingen zelf op lost en minder gebruik maakt van het management.

Een tweede verschil is dat (continu) testen, het ophalen van feedback en het gebruiken van deze input om het eindresultaat beter te maken, een centrale plaats inneemt in de methode. Dit heeft alles te maken met het agile principe dat alles dat tussentijds opgeleverd wordt ook daadwerkelijk in gebruik genomen moet kunnen worden, want dat maakt de kans dat je veel geld besteed voor een inferieur (of geen) eindproduct aanmerkelijk kleiner. Liever minder functionaliteit maar goed bruikbaar, dan veel functionaliteit maar niet klaar voor productie (niet operationeel, of niet veilig, of niet conform de wettelijke kaders).

Een derde verschil: Agile PM houdt zich bezig met wat er op teamniveau gebeurt. Prince2 geeft hier wel kaders voor (denk bv. aan werkpakketten) maar Agile PM benoemt ook rollen op het niveau van het “solution development team” (klantvertegenwoordiging zit bv. ook ín het team, er is iemand expliciet belast met testen, etc.) en een aantal technieken (prioritering d.m.v. MoSCoW, planning d.m.v. timeboxen). Alhoewel ik heel enthousiast ben over de rollen in het team, vind ik het expliciet benoemen van “best practices” een beetje vreemd voor een framework. Zowel Prince2 als Agile PM kan, als projectmanagementmethode, in combinatie met diverse product- of softwareontwikkelmethodes worden gebruikt, en het aanbevelen van specifieke technieken lijkt dan ook wat overbodig.

(Afbeelding: bij traditioneel projectmanagement zoals Prince2 maak je vooraf afspraken over welke functionaliteiten je op gaat leveren, en aan welke kwaliteitseisen je gaat voldoen. Bij Agile PM maak je afspraken over tijd, geld en kwaliteit. Het resultaat is, kort door de bocht, dat traditionele projecten vaak uitlopen en te duur uitpakken, of dat de kwaliteit uiteindelijk toch onder druk komt te staan omdat er geen tijd/geld meer is. Als je meer Agile werkt lever je wellicht minder op dan afgesproken, maar wel binnen tijd en budget.)

En dan nu de brandende vraag: wat moet de UB er mee? Vanaf september hebben we een stafafdeling projectmanagement, en dat maakt de vraag hoe wij onze projecten willen aansturen, extra urgent. Er is door de jaren heen veel veranderd; de ontwikkelaars programmeren minder, nationale systemen maken plaats voor internationale systemen, en ik heb aan den lijve ondervonden dat systemen inkopen steeds ingewikkelder wordt door hogere security eisen en Europese aanbestedingsregels. Tegelijkertijd experimenteren we in de UB met een innovatielab, omdat we snel en flexibel willen kunnen reageren op de veranderende wereld om ons heen. Dat leidt tot een heel divers palet aan projecten, waarbij het niet noodzakelijk de beste oplossing is om die allemaal op een zelfde manier aan te sturen. De vraag of we naast Prince2 nog van een tweede projectmanagementmethode gebruik gaan maken staat dus hoog op de agenda.

 

Geplaatst in I&M2.0 | 2 reacties

OAI 10

Van 21 t/m 23 juni was er het tweejaarlijkse Open Archives Initiative congres (voluit The CERN – UNIGE Workshop on Innovations in Scholarly Communication) in Geneve.  Hieronder een verslag van wat mij het meeste opviel.

DSUG

Voorafgaand aan het congres is er altijd een DSpace User Group. Omdat DSpace een van onze belangrijkste systemen is, ben ik daar heen geweest. De makers van DSpace deden een oproep om mee te denken over de requirements van DSpace 7, een geheel vernieuwde DSpace die volgend jaar uitkomt. Zie de pagina van de Outreach Group. Dit is een goede kans om nieuwe functionaliteit voor te stellen.

Zij presenteerden ook een lijst met nieuwe features die ze willen implementeren, al zeiden ze er bij dat niet alles al in DSpace 7 zal zitten. Zo komt ondersteuning voor het maken van relaties tussen objecten pas in DSpace 8. Er is nog geen definitieve lijst, maar de tot nu gedefinieerde use cases staan op de DSpace wiki

Interoperability workshop

Terwijl Bianca Kramer en Jeroen Bosman een workshop gaven over Open Science workflows, deed ik mee aan een workshop van Herbert Van de Sompel over SignPosting en ResourceSync. Dit was een technische workshop, maar kort samengevat is SignPosting bedoeld om robots te helpen bij hun navigatie door je site, bijvoorbeeld door aan te geven dat deze metadata een beschrijving geven van die pdf. ResourceSync is bedoeld voor harvesters en biedt meer mogelijkheden dan OAI-PMH (dat nu bijvoorbeeld wordt gebruikt om items in Narcis te krijgen).

Een mooi voorbeeld van het gebruik van ResourceSync is CORE. Zij halen zoveel mogelijk Open Access materiaal op van de sites van publishers. Omdat elke publisher dat materiaal op z’n eigen manier aanbiedt, met z’n eigen metadataformat, “vertaalt” CORE dat naar ResourceSync, zodat ook anderen (zoals de Open Access Button) er gebruik van kunnen maken.

Natuurlijk willen we allemaal gelijk aan de slag met deze technieken, maar voor repositories kunnen we daar beter mee wachten totdat de repositorysoftware (voor ons dus DSpace) dat ondersteunt, want zelf inbouwen is niet eenvoudig.

 

Technische sessies

De technische sessies gingen ook over vormen van interoperabiliteit. Twee ervan (van Mark Wilkinson en Phil Archer) gingen in op manieren om je data zodanig te beschrijven dat anderen er iets mee kunnen. Zo kan een onderzoeker een systeem vragen “bevatten deze datasets deze identifier voor een gen?”, om er achter te komen welke van die datasets voor haar interessant zijn zonder ze eerst allemaal te downloaden.

Daarnaast was er een presentatie van Sarven Capadisli over Linked Research, waar hij later in de week, voor een klein groepje geïnteresseerden ook een uitgebreidere uitleg over gaf. Ook hier gaat het erom je onderzoek, publicaties en data zo goed mogelijk te beschrijven, met gebruik van standaarden. Maar het is ook belangrijk om goede tools te hebben die overweg kunnen met die standaarden. Dan ben je niet afhankelijk van wat een leverancier mogelijk maakt, maar kun je desnoods een eigen applicatie maken die kan communiceren met al die andere tools.

 

Open Access outside academia

Er wordt vaak gezegd dat Open Access ook, of juist, van belang is voor mensen die niet aan een universiteit verbonden zijn. Maar is dat ook zo?

ElHassan El Sabry heeft hier onderzoek naar gedaan. Helaas heeft hij nog geen bewijs gevonden dat Open Access belangrijk wordt gevonden buiten de academische wereld. Alleen belangengroepen voor patienten maken er echt gebruik van.

Nilam Ashra-McGrath keek er juist naar vanuit het oogpunt van de niet-academische burger. NGOs en journalisten, zeker in de niet-Westerse wereld, zijn wel degelijk geïnteresseerd in Open Access, omdat ze geen geld hebben om artikelen te kopen (laat staan licenties).

Tenslotte had Alasdair Rae een mooi voorbeeld van wat er kan gebeuren als iemand zijn onderzoeksdata open beschikbaar stelt. Diverse mensen, tot in de mainstream media toe, gebruikten zijn data voor analyses en visualisaties. Zo had zijn onderzoek een veel groter bereik dan hij ooit had verwacht.

 

Social Media Research

Peter Bath en Wasim Ahmed gebruiken sociale media als bron voor onderzoek, maar houden zich daarbij ook bezig met de ethische kwesties die daarbij een rol spelen. Per slot van rekening zijn tweets en posts te herleiden tot individuen. En meestal is het niet mogelijk om iedereen om expliciete toestemming te vragen voor het gebruik van wat ze geschreven hebben.

Rodrigo Costas constateerde dat er op Twitter relatief vaak wordt getweet over reviews en discussies over onderzoek, of over details uit een artikel, maar niet over het onderzoek of het artikel zelf. Dat betekent dat altmetrics een vertekend beeld kunnen geven van hoe belangrijk een publicatie is. Er kan heel veel getweet worden over een grappig detail, zonder dat iemand ingaat op de inhoud van het artikel.

 

Future of Repositories

Ook bij de presentaties over de toekomst van repositories kwamen de problemen met interoperabiliteit weer ter sprake.

Petr Knoth noemde het feit dat het ophalen van een full-text meestal nog ingewikkelder is dan het ophalen van metadata, want het is voor een robot vaak niet te zien welke link hij daarvoor moet volgen. Hij merkte overigens op dat het frustrerend is dat altmetrics niet om kunnen gaan met meerdere locaties voor een artikel, waardoor bijvoorbeeld de preprint versie in een repository en de publisher versie apart geteld worden.

Leslie Chan vestigde de aandacht op wat hij “the missing glue” noemde. Interoperabiliteit technisch mogelijk maken is niet genoeg: hoe zorg je dat er daarna ook iets mee gedaan wordt? Welke instituten, repositories, publishers doen mee? Hoe regel je een duurzame samenwerking? En ook: hoe overtuig je management dat het de moeite loont om er resources beschikbaar voor te stellen?

 

2017-06-22 21.07.24-1

Tijdens dit alles zuchtte Geneve onder een hittegolf, dus we waren heel blij dat het conferentiediner werd gehouden op een boot die een rondje voer over het meer.

Geplaatst in I&M2.0 | 1 reactie

Defining Open Science Definitions

by Jeroen Bosman & Bianca Kramer

[updated 20170328 to include the Open Science definition from Foster]

These days there seems to be a real surge in all things open science. At least it’s the talk of the town. Having visited the Open Science Conference 2017 in Berlin and witnessing the many discussions on Twitter at the venue it seems clear though that ideas on what Open Science is (or could be) vary tremendously. Rather than see this as a problematic lack of focus, or as a sign that it is too early to define what open science is or not, we’d argue that the scope of open science and the variety of actors involved make it not realistic, and even counterproductive, to expect there to be, now or in the future, one definition of open science that fits all. To get things done, any one researcher or other stakeholder involved cannot act on all aspects of open science simultaneously, so choices will be made. The outcomes of these choices will be different for different people, disciplines, organizations and countries.

However, it is good to be aware of the different opinions people have on what open science is and could be, both to facilitate understanding each other’s actions and motivations, and to foster productive collaboration towards better scholarly communication at an individual, institutional or (inter)national level.

The choices people and organizations make on what they see as most important and perhaps also most realistic determines how they define open science. Broadly, we can categorize 5 types of definitions.

Before we turn to these different types, it’s useful to look at some early definitions, including the one by Open Knowledge International (OKFN), that in 2005 issued the Open Definition: “Open means anyone can freely access, use, modify, and share for any purpose (subject, at most, to requirements that preserve provenance and openness).” The Wikipedia article on Open Science, started on August 5, 2006 by Aaron Swartz, now uses this definition: “Open science is the movement to make scientific research, data and dissemination accessible to all levels of an inquiring society, amateur or professional. It encompasses practices such as publishing open research, campaigning for open access, encouraging scientists to practice open notebook science, and generally making it easier to publish and communicate scientific knowledge.” Historically open science proponents arose from the open source movement that already had their Free Software definition (1986) and the Open Source definition (1998).

open-definition

The Open Definition from OKFN is available in many languages

Broad definitions using selective interpretations can be very strong and are often used to get multiple stakeholders to agree on action. An example of this is the Dutch National Plan Open Science, focussing on open access, open data and adding evaluation alternatives. The Dutch national plan uses the EU definition from the Open innovation, open science, open to the world report: “Open Science represents a new approach to the scientific process based on cooperative work and new ways of diffusing knowledge by using digital technologies and new collaborative tools. The idea captures a systemic change to the way science and research have been carried out for the last fifty years: shifting from the standard practices of publishing research results in scientific publications towards sharing and using all available knowledge at an earlier stage in the research process“. While making choices as well, the European Union seems to take a much broader approach by for instance explicitly including the promotion of citizen science and outreach and engagement initiatives. That is something our own university seems to go for as well . The Open Science monitor recently launched by the European Union also shows that the EU takes a broader perspective.

EU-open-science-monitor

European Union Open Science monitor. Click to dive into the data.

In Making open science a reality (2015), the OECD takes a similar approach of using a broad basic definition and focussing on a limited number of issues: access, data and collaboration. Though many will agree that the topics selected by the EU, OECD and in the Dutch National Plan are important issues, others may argue that without adding the context of inclusivity (especially incorporating issues and discussion in the Global South) its potential value is still limited.

Maximal definitions accommodate all developments that could be relevant to making science and knowledge more open. Their goal is not so much to define but to inventorize, link and organize ideas and developments. The often used taxonomy by Foster (an EU-project using Open science is the movement to make scientific research, data and dissemination accessible to all levels of an inquiring society as definition) plays this role. The text version of Foster’s Open Science definition is: “Open Science is the practice of science in such a way that others can collaborate and contribute, where research data, lab notes and other research processes are freely available, under terms that enable reuse, redistribution and reproduction of the research and its underlying data and methods.” Note that this definition is somewhat narrower than the Foster taxonomy, leaving out the explicit mention of evaluation.

Foster-open-science-taxonomy-at-20170326

The Foster taxonomy. Click the image to see the other tabs


An alternative taxonomy is the list we created ourselves. Our list looks at aspects of open science within an open knowledge framework, because Open Science does not develop in a vacuum and is part of a broader movement towards open knowledge. It partially overlaps with developments towards open source, open hardware and open educational resources. And open access and open data, by many considered integral to Open Science are also movements in their own right, for instance pushing for open government data. One might say that overall there are six SHADES of open.

 

six-shades-of-open-knowledge

Six SHADES of Open

Thus, for us, now, Open Knowledge and within that Open Science, consists of:

 1. Open Science, that is:
  1. Open to participation, by:
   • Being inclusive, meaning
    • No barriers based on race, gender, income, status
   • Being open to public participation, in the form of
    • Involvement of societal partners in research priority setting
    • Evaluations that include societal relevance
    • Citizen science
  2. Open to use, check, modify, re-use and redistribute, by offering:
   • Open Access, for people and machines, to:
    • Proposals and applications
    • Data
    • Code
    • Early versions, preprints, working papers
    • Papers and books
    • Reviews and comments
    • Posters and presentations
   • Open, non-proprietary standards
   • Open licences
   • Full documentation of process
  3. Open to the world, so offering:
   • Translations
   • Plain language explanations
   • Outreach beyond academia
   • Open to questions from outside academia
   • Curation and annotation of non-scholarly information
   • Actionable formats
   • Participation in public debate
 2. Open educational resources
 3. Open source software
 4. Open hardware

The list aims at broad coverage, without looking at barriers to implementation. It highlights priorities in the Dutch national Open Science Plan (in red) and the things that Utrecht University on top of that will probably also cover in its Open Science ambitions (in blue), as apparent from its Strategic Plan 2016-2020.

There are also practical definitions that while denoting what is the core of Open Science still leave room for many different implementations. A nice example is the definition by Egon Willighagen, which echoes the Open Definition.

openscienceis-egon-willighagen

Then we get to the personal definitions. Everyone involved will have a favourite definition, perhaps making some combination what one would love to see happen with what one sees as practices that can be implemented and adopted realistically. Last year we asked colleague librarians and others on Twitter what their definition was. You can still see those and add yours using the #openscienceis hashtag. Also, you could share your idea of what Open Science is in the way Eva Mendéz did…

van-eva-mendez-zie-twitter

Open Science as an organism, by Eva Mendéz. Click to view original tweet. This image is shared with a CC-BY-NC-SA license

A final group is the catchphrase definitions, that have the aim to sell the idea more than strictly define it. They often make great discussion starters. There is a nice collection of Open Science catchphrases. One example that we would like to share here is: “Open Science = Science done according to its definition” by Graham Steel.

If you have a good answer to the question what open science is, we encourage you to add it to this wonderful Open Science Q&A website set up at Bielefeld to be used by anyone. It currently has three relevant questions: (1) What does open mean in open science?, (2) What criteria does a research project need to match to be called open science? and (3) the Open Science Catchphrases we already mentioned. The question What is Open science? is not yet listed …

We definitely do not want to say what kind of definition is better or more useful. Let’s keep this discussion alive and see what interpretations bring broad and speedy progress without harming those that have a different interpretation.

One way to do this is by exploring and discussing practices and tools that can be used and adopted to make aspects of open science a reality. From our own research in the project 101 Innovations in Scholarly Communication, and from the many workshops and meetings with researchers and other stakeholders we learned that some developments are smooth-running while others go slowly.

In the end it’s perhaps more important to deal with the motivations and barriers that determine the speed of developments towards Open Science, than worry about the exact definition of it.

Developments_slow-smooth_new

Open Science at different speeds

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, excepting the image by Eva Mendéz.

Geplaatst in congressen, I&M2.0, I&M2.0, Open Access, Open science | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

This post can be found here:

Defining Open Science definitions

Link | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen